نمونه ۳۶۰

چند ثانیه از فیلم ۳۶۰ درجه شرکت الکتروترم ساخته شده در پادان فیام