منار قیطولی

منار قیطولی

    منار قیطولی دوبلور ٬ گوینده عربی رادیو و تلویزیون می باشد. منار قیطولی به زبان عربی مسلط است و از برترین گویندگان عربی در ایران می‌باشد.

    گوینده عربی

    منار قیطولی از معدود گویندگان عربی در ایران می باشد. دوبله ٬ نریشن ٬ گویندگی تیزر تبلیغاتی به زبان عربی از فعالیت های ایشان می باشد.