اوزلن بایراکتوتان

اوزلن بایراکتوتان

    اوزلن بایراکتوتان گوینده ترک می‌باشد. ایشان از گویندگان و مجریان کشور ترکیه هستند.