همایش ایده بازار

برگزاری همایش ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط گروه هنری پادان