برگزاری همایش ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط گروه هنری پادان