این موشن گرافیک برای بنیاد یونس اِمره به زبان های مختلف ساخته شده است. گویندگی این موشن گرافیک را مهبد قناعت پیشه انجام داده است.