موشن گرافیک ساخته شده برای آی تیک در پادان انیمیشن. این تیزر تماما موشن گرافیک است.