فیلم صنعتی هولدینگ پلاستیک و بسته بندی

فیلم صنعتی هولدینگ محب ساخته شده در پادان فیلم سال ۱۳۹۴٫ این فیلم به زبان انگلیسی و برای پرزنت بین المللی شرکت محب ساخته شد.