تیزر معرفی اختراع شیر آب اتوماتیک

موشن گرافیک معرفی یک اختراع برای ارائه به تولید کنندگان. این تیزر موشن گرافیک توسط مخترع سفارش داده شد و توسط موسسه فرهنگی هنری پادان، شاخه انیمیشن تولید شد.