تیزر تولید ملی ، حمایت از کسب و کار ایرانی ساخته شده توسط گروه هنری پادان