آنونس فیلم صنعتی تصفیه هوای دایکین

همکاری گروه هنری پادان با شرکت کار و اندیشه بین‌الملل.