سپهر اسپید

سپهر اسپید

    سپهر اسپید گوینده زبان چینی می باشد. ایشان دانشجوی دکترا در کشور چین هستند.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان