نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم مسئولیت های اجتماعی و نسل آینده