دوبلاژ در استودیو پادان

دوبلاژ در استودیو پادان یکی از زمینه های تخصصی فعالیت گروه موسیقی مجموعه میباشد

امکانات دوبلاژ در استودیو پادان وجود دارد

استودیو پادان امکاناتی از قبیل باکس دوبلاژ و سیستم تصویری اتاق ضبط برخوردار است