پشت صحنه همایش ایده بازار

پشت صحنه همایش ایده بازار که دانشگاه امیرکبیر با همکاری گروه هنری پادان برگزار کرده است.