این فیلم بخشی از پروژه هوایی شرکت کار و اندیشه است که توسط همایون مقدمی از اعضای پادان گرفته شده. در مناطق مختلف تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شهرهای دیگر. فیلمبرداری هوایی از تخصص های پادان است.