لوگو موشن میدان که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است.