فیلم صنعتی کمپانی گرین ساخته شده در پادان فیلم می باشد. این فیلم در گرید ۲ فیلم صنعتی ساخته شده است. بخش های بین الملل این فیلم نیز توسط پادان تولید شده است. در بخش هایی از این فیلم موشن گرافیک نیز استفاده شده است. تصویربرداری هوایی و تایم لپس از دیگر امکانات این فیلم صنعتی-شرکتی ست.