این فیلم در تابستان سال ۱۳۹۷ توسط پادان فیلم، در شاهرود به سفارش شرکت دولتی الکتروترم هندوستان ساخته شده است. این فیلم صنعتی با فرمت ۴k و با دوربین ۳۵mm فیلمبرداری شد. لازم به ذکر است که این ویدئو، وله ای ۴ دقیقه ای است از فیلم اصلی که حدودا یک ساعت می باشد. این وله در کشور هند تدوین شده است.