فیلم تبلیغاتی گروه هنری پادان که گذری کوتاه به فعالیت‌های پادان می‌زند.