ضبط آن سامبل زهی برای موسیقی متن آفتاب کبیر

ضبط آنسامبل زهی برای موسیقی متن آفتاب کبیر در استودیو موسیقی پادان.