ضبط آنسامبل زهی برای موسیقی متن آفتاب کبیر در استودیو موسیقی پادان.