تیزر کنگره سرداران و ۴۵۰۰ شهید سپاه که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است.