تیزر کلینیک درد بهبود که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است. این تیزر به زبان عربی می‌باشد و صرفا برای مخاطب عرب‌زبان ساخته شده است. تیزر کلینیک درد بهبود یک کلینیک چند تخصصی است که در اهواز می‌باشد.