تیزر برنامه تلویزیونی شوق زندگی که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است.