تیرز کنفرانس بین المللی فقه

تیزر کنفرانس بین المللی فقه ساخته شده در گروه هنری پادان.