تیزر کنفرانس بین المللی فقه ساخته شده در گروه هنری پادان.