تیزر تبلیغاتی بانک مسکن

تیزر تبلیغاتی بانک مسکن (مدت زمان: ۳۲ ثانیه) در گروه هنری پادان ساخته شده است. گویندگی این تیزر را جناب آقای سعید توکلی بر عهده داشته اند.