تیزر تبلیغاتی بانک مسکن

تیزر تبلیغاتی بانک مسکن (مدت زمان: ۳۲ ثانیه) در گروه هنری پادان ساخته شده است.