مدلسازی سه بعدی روشی کارامد در انیمیشن، برای نمایش جزئیاتی ست که در واقعیت قابل فیلمبرداری نیست. این روش از تخصص های پادان انیمیشن است.