از اینستاگرام پادان دیدن کنید Padan's Instagram

مدلسازی سه بعدی روشی کارامد در انیمیشن، برای نمایش جزئیاتی ست که در واقعیت قابل فیلمبرداری نیست. این روش از تخصص های پادان انیمیشن است.