منوشهر والي زاده

منوشهر والي زاده

    منوشهر والي زاده هو مؤدي أصوات و ممثل إيراني معروف ، ولد في ۱۳۵۸ في مدينة طهران.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان