منوشهر والي زاده

منوشهر والي زاده

  منوشهر والي زاده هو مؤدي أصوات و ممثل إيراني معروف ، ولد في ۱۳۵۸ في مدينة طهران.

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  افزودن لیست جدید
  حذف