أبوالحسن تهامي نجاد

أبوالحسن تهامي نجاد

    أبوالحسن تهامي نجاد هو مؤدي أصوات إيراني معروف ، ولد في  ۷ جمادی الثانی ۱۳۵۷ في مدينة طهران.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان