أبوالحسن تهامي نجاد

أبوالحسن تهامي نجاد

  أبوالحسن تهامي نجاد هو مؤدي أصوات إيراني معروف ، ولد في  ۷ جمادی الثانی ۱۳۵۷ في مدينة طهران.

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  افزودن لیست جدید
  حذف